مونه سوالات تستی

1-سبک ترین وساده ترین اتم ها ،اتم چه عنصری است؟(72-71)

الف- اورانیم                    ب- ئیدروژن                   ج- هلیم                 د- اکسیژن

2-کدام ذره موجب فیسیون می شود؟(73-72)

الف- نوترون باردار     ب- پروتون باردار         ج-  نوترون بدون بار       د- ÷روتون بدون بار

3-کدام یک از ایزوتوپهای اورانیم در راکتور استفاده می شود و برای کنترل سرعت واکنش........ استفاده می شود.(76-75)

، پتاسیم        U، باریم        ج-238 U، کادمیم    ج-238U، سدیم          ب-235Uالف-236

4- برای اینکه انرژی اتمی آزاد شود باید: (77-76)

الف- الکترون به مدارش اضافه شود .             ب- یک الکترون از آن جدا شود.

ج- تغییری در هسته بوجود آید.                    د- هر سه مورد انجام می شود.

5- برسیلیوس کشف کرد که عناصر ...............و...................در ساختار توری گازی و عناصر........و ......در تولید سلول های خورشیدی و وسایل اکترونیکی کاربرد ارد. (84-83)

الف- توریم و سلنیم- سریم و سیلیسیم                       ب- سیلیسیم وسلنیم – توریم و سریم

ج- توریم و سریم – سیلیسیم و سلنیم                           د- سریم و سلیسیم – توریم و سلنیم

6- در عنصری با عدد اتمی 26 ،اختلاف پروتون ها و نوترون ها 4 واحد می باشد.عدد جرمی را مشخص کنید. (86-85)

الف- 30                            ب-  22                         ج- 56                          د- 60

7- تفاضل عدد جرمی با عدد اتمی یک اتم بیان کننده ی تعدادکدام ذره ی اتم است؟(87-86)

الف- پروتون                  ب- پوزیترون                ج-نوترون            د- الکترون

8- برای عمل فیسیون در رآکتور به کدام دو عامل زیر نیاز داریم؟

الف- الکترون کم سرعت-ماده رادیو اکتیو              ب- نوترون کم سرعت –ماده رادیو اکتیو

ب- پروتون کم سرعت- ماده رادیو اکتیو              د- پروتون پر سرعت- الکترون کم سرعت

  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟31P9- تعداد پروتون ها، الکترون هاو نوترون ها در اتم

                                                                               15

الف- 15،15، 16         ب-15،15، 21        ج-26،15،15          د- 21 ، 31 ،15

10- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟

الف= هلیم                   ب- کربن                  ج- اکسیژن      د- اورانیم

11- تمام اتم های یک عنصر از چه نظر همیشه یکسان هستند؟

الف-عددجرمی          ب- عدد اتمی           ج- تعداد نوترون     د- تعداد الکترون

12- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟

الف- هلیم                   ب- کربن                 ج- هیدروژن                        د- اورانیم

13-انرژی خورشید از .................اتمها حاصل می شود. (72-71)

الف- فیسیون (شکافت)    ب- فوزیون(همجوشی)     ج- فیسیون(همجوشی)     د-فوزیون(شکافت)

19- سنگینی یاسبکیاتم هرعنصربه کدام یک  ازذرات زیربستگی دارد؟

الف- فقط تعداد پروتون ها              ب- فقط تعداد الکترون ها    

ج- فقط تعداد نوترون ها                 د- مجموع پروتون ها،نوترون ها والکترون ها

20-در واکنش های شیمیایی کدام یک از اجزای اتم دخالت می کند؟

الف- الکترون ها      ب- نوترون ها          ج- پروتون ها         د- مجموع پروتون ها و نوترون ها

21- کدام ایزوتوپ اکسیژن از همه سبک تر است؟

الف- الکترون            ب- نوترون        ج- پروتون        د- قسمت الف و ج صحیح است

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۰ساعت 23:34  توسط  پرهیزی   |